Wtorek, 25. Wrzesień 2018

Ogłoszenie na dzierżawę pomieszczenia w budynku krytej pływalni

Basen

 

Centralny Ośrodek Sportu, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma Cetniewo we Władysławowie, instytucja gospodarki budżetowej, z siedzibą we Władysławowie (84-120) ul. Żeromskiego 52, zarejestrowany pod numerem 0000374033 w Krajowym Rejestrze Sądowym dla Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 grudnia 2010 roku, posiadający numery: NIP 701-027-39-50 i Regon 142733356 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości znajdujących się na terenie Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma Cetniewo we Władysławowie w okresie 3 lat od dnia podpisania umowy.

       Przedmiot dzierżawy:

 

  • pomieszczenie w budynku krytej pływalni na I piętrze o powierzchni około 18 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej działalności usługowej; okres dzierżawy trzy lata od dnia podpisania umowy – lokalizacja wg załączonego projektu

 

  • Organizator przetargu (dalej: Wydzierżawiający lub Ośrodek) oświadcza, że jest uprawniony do odpłatnego udostępniania osobom trzecim przedmiotu objętego dzierżawą.
  • W wyniku rozstrzygnięcia przetargu, zatwierdzonego wyborem oferty najkorzystniejszej, Wydzierżawiający zawrze z Dzierżawcą , której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.


    Otwarcie ofert:
  • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora przetargu tj.: w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie przy ul. Żeromskiego 52 , w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym na dzień 25.09.2018 r., o godz. 10.15.
  • Podana zostanie wysokość czynszu oferowanego przez potencjalnych Dzierżawców w każdej z otwartych ofert.

 

 

Link do ogłoszenia na bip: http://bip.cos.pl/1376/ogloszenie-na-dzierzawe-pomieszczenia-w-budynku-krytej-plywalni

 

 

Lista partnerów

Ilość wyświetleń: 83